A Fehérvár és Környéke Horgászegyesület
ALAPSZABÁLYA

Az alapszabály teljes egészében letölthető PDF dokumentumként innen.
A dokumentum megnyitásához az ingyenes Adobe Reader program letölthető az Adobe oldaláról.

1.§.

2.§.
Az egyesület célja:

 1. Tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőségek biztosítása.
 2. Tagjai nevelése a halászati jogszabályok betartására, a horgászetika szabályainak tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére.
 3. A horgászsport fejlesztése és népszerűsítése

3.§.
Az egyesület a 2.§-ban meghatározott célkitűzések érdekében:

 1. Biztosítja tagjainak a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, a horgászattal összefüggő szakismereteik gyarapítását, ismerteti a horgászattal kapcsolatos jogszabályokat és egyéb rendelkezéseket.
 2. Elősegíti a horgászatra vonatkozó jogszabályok egyéb előírások, a horgászrendekben foglaltak betartását.
 3. Segíti a hatóságokat az orvhalászat, orvhorgászat megelőzésében és leküzdésében, valamint  a vizek tisztaságára, a természet védelmére irányuló munkájában.
 4. Halfogó-, és a tagok kívánsága esetén egyéb sportversenyeket rendez.
 5. Az egyesület feladatainak eredményes ellátásához igényli tagjai segítségét, az egyesület  életében elfogad erkölcsi és anyagi segítséget támogatóitól. Támogató lehet magán és jogi személy egyaránt.

 

4.§.
Az egyesület tagjai:

 1. Az egyesületnek:
  1. tagja az a 18 életévét betöltött személy, és az éves tagsági díjat megfizette.
  2. pártoló tagja, aki az „a” pontban írt éves tagsági díjat nem fizeti, de valamilyen anyagi hozzájárulással segíti az egyesület működését.
  3. kedvezményezett tagja az a személy aki a 70. életévét betöltötte, vagy 18 éven aluli (fiatalkorú tag) és a számára előírt tagsági díjat megfizette
 2. Az egyesületnek csak az lehet tagja, aki nem áll horgászjegy váltásának tilalma, illetőleg az egyesületi tagságból kizáró horgász fegyelmi büntetés hatálya alatt, és igazolja, hogy a törvény által előírt ismeretekkel rendelkezik.
 3. Az egyesületnek jogi személy is tagja lehet.
 4. A jogi személy tagsági viszonyát, illetve az egyesület tevékenységében való részvételére vonatkozó szabályokat az egyesület elnöke és a jogi személy vezetője által megkötött együttműködési megállapodás rögzíti.
 5. Egyesületi tag nem magyar állampolgár is lehet.
 6. Az egyesületben tag felvételénél a közgyűlés meghatározott összegű egyszeri halasítási hozzájárulás megfizetését  írhatja elő.

5.§.

 1. Az új belépőnek belépési szándékát  személyesen az egyesület címén kell jelezni.
 2. A felvételről az egyesület vezetésének két jelen lévő tagja dönt. A felvételt elutasító döntést indokolni nem kell.
 3. Az elutasító döntés ellen a fellebbezéssel lehet élni a közgyűlés felé.

6.§.

 1. Az egyesület tagját megillető jogok:
  1. az egyesülettől állami horgászjegy igénylése,
  2. a horgászjegy birtokában területi engedély váltása és az abban feltüntetett vízterületen a jogszabályok és az egyesületi horgászrend betartásával történő horgászat,
  3. részvétel minden, az egyesület által szervezett rendezvényen, szakmai előadáson, horgászversenyen,
  4. részvétel az egyesület közgyűlésén.
 2. A tagokat a közgyűlésen, személyes tanácskozási, indítványtételi és szavazati jog illeti meg és a jogszabályban megállapított feltételnek fennállása esetén az egyesület bármely tisztségére megválaszthatóak.
 3. A kedvezményezett tag (fiatalkorú, valamint anyagi kötelezettségek szempontjából kedvezményezett helyzetben lévő 70 év feletti felnőtt tag) szavazati joggal rendelkeznek, tisztségekre nem választhatóak.
 4. A pártoló tagok szavazati joggal nem rendelkeznek, tisztségekre nem választhatók.
 5. A tagok kötelesek:
  1. az alapszabályt, a közgyűlés és az egyesület választott szerveinek határozatait megtartani, és megtartását elősegíteni,
  2. a megállapított tagdíjat és egyéb díjakat az  egyesület pénztárába minden év március 31-ig befizetni, valamint az egyesület vagyonát védeni,
  3. munkájukkal segíteni az egyesületet feladatai teljesítésében,
  4. a halgazdálkodással, víz- és környezetvédelemmel kapcsolatban szervezett közösségi munkában részt venni, ennek indokolatlan elmulasztása esetén a közgyűlés által megállapított díjat az egyesület pénztárába befizetni,
  5. a horgászatra vonatkozó jogszabályokat, országos és helyi horgászrendet megtartani, mások általi megtartását elősegíteni,
  6. az ellenőrzésre jogosultakat és a  halőröket munkájukban minden módon segíteni,
  7. a vizek és partjaiknak tisztasága felett őrködni, az esetleges vízszennyezéssel kapcsolatos észrevételeiket a vezetőségnek haladéktalanul jelenteni,
  8. az előírt szabályok  megsértőit a szabálytalanság azonnali megszüntetésére felszólítani, eredménytelenség esetén a szabálysértőt a vezetőségnek jelenteni.

7.§.

 1. A tagság megszűnik:
  1. elhalálozás 
  2. kilépés
  3. törlés
  4. kizárás következtében.
 2. Azt a tagot, aki a tagságból eredő kötelezettségeit a meghatározott határidőig önhibájából nem teljesíti, a vezetőség a tagok sorából törli.
 3. Kizárás folytán veszti el a tagságát, akit az illetékes fegyelmi szerv jogerős határozattal az egyesület sorából kizár.  Ez esetben a tóvásárlási hozzájárulás nem követelhető vissza.
 4. A tagság megszűnése esetén a már befizetett díjak vissza nem követelhetők
 5. Elhalálozás esetén a már befizetett területi jegy időarányos részét vissza kell téríteni.

 

 8.§.

 1. Az egyesület szervei:
  1. közgyűlés
  2. vezetőség
  3. felügyelő bizottság
  4. fegyelmi bizottság
 1. A vezetőség, felügyelő bizottság és fegyelmi bizottság tagjai nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói.
 2. Az 1.,b,c,d., pontjában felsorolt szervek tagjaivá csak magyar állampolgárt lehet megválasztani.

9.§.
Közgyűlés:

 1. A közgyűlés az egyesület legfőbb szerve, az egyesület gyűlésre meghívott és megjelent tagjainak összessége.
 2. Kizárólagos hatáskörébe tartozik:
  1. az egyesület alapszabályának elfogadása, módosítása.
  2. az egyesület feloszlásának, más egyesülettel történő egyesülésének kimondása. A  feloszláshoz  a rendes tagok kétharmados szótöbbsége szükséges.
  3. az alapszabályban a megválasztandó testületek létszámának meghatározása
  4. az egyesület elnökének, titkárának és gazdasági felelősének valamint a vezetőség többi tagjának, a felügyelő és fegyelmi bizottság elnökének és tagjainak, és a tisztújító közgyűlés előtti jelölőbizottság megválasztása
  5. az egyesület költségvetésének megállapítása, az elnök, a testületek beszámolóinak, az egyesület zárszámadásának és a vagyonmérlegének elfogadása.
  6. a választott tisztségviselők fegyelmi ügyében másodfokon eljárni, a vezetőség által előterjesztett javaslat alapján tagok kizárása esetén fellebbezés ügyében dönteni, eljárni és döntést hozni minden olyan ügyben, amelyet nem delegált az elnök, más tisztségviselők vagy valamely testület hatáskörébe.
 3. Az egyesület feloszlása, vagy megszűnése esetén dönt az egyesületi vagyon tagok közötti elosztásáról.
 4. A közgyűlést rendes ülésére  évente kell összehívni. A közgyűlés összehívása meghívó útján történik az egyesület irodájában található információs falon kifüggesztve, illetve az éves tagság megújításakor személyesen.
 5. A közgyűlés határozatképessége a megjelent tagok létszámától függ. Amennyiben a megjelent tagok létszáma nem éri el az egyesületi összlétszám felét, úgy a közgyűlés határozatképtelen. Ez esetben megismételt közgyűlésre kerül sor, fél órával a határozatképtelenség kimondása után. Helye az eredeti közgyűlés helye. A megismételt közgyűlés a megjelent tagok létszámától függetlenül határozatképes.
 6. Az 5. pont szabályai minden esetben szerepelnek a meghívóban is.
 7. A másodszorra összehívott közgyűlés az eredeti napirendbe felvett napirendi pontokban a  megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.
 8. A szavazás minden kérdésben nyílt. A határozathozatal egyszerű szótöbbséggel történik. szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Megválasztottnak az tekinthető, aki sorrendben a legtöbb szavazatot, legalább azonban a szavazatok több mint felét megkapta
 9. Az egyesület tisztségviselőit a közgyűlés választja meg öt évi időtartamra. A feladataikat megfelelően el nem látó tisztségviselőket az őket megválasztó szerv a tagok  egyharmadának kezdeményezésére visszahívhatja.

10.§. 

 1. A közgyűlést rendkívüli ülésre kell összehívni, ha azt
  1. a bíróság elrendeli,
  2. a felügyelő szerv írásban indítványozza,
  3. az egyesület tagjainak egyharmada az ülés céljának megjelölésével kéri
  4. a vezetőség szükségesnek tartja,
  5. a felügyelő bizottság indítványozza.
 2. A közgyűlést az egyesület elnöke hívja össze. A napirendet tartalmazó meghívót az ülés kitűzött időpontja előtt legalább 8 nappal meg kell küldeni a felügyelő szervnek. Az egyesület valamennyi tagját tájékoztatni kell a helyszínről és az időpontról, az egyesület székhelyén található
 3. A közgyűlésen az egyesület elnöke elnököl.
 4. A közgyűlésről az elhangzottak lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni.
 5. A jegyzőkönyv vezetéséről a titkár gondoskodik, hitelesítésére a közgyűlés megkezdésekor két tagot kell megválasztani
 6. A közgyűlés jegyzőkönyvét alapszabály változás esetén  közgyűlést követő 30 napon belül a illetékes szervnek meg kell küldeni.       

  
11.§.

 1. A vezetőség az egyesület általános hatáskörű végrehajtó szerve, amely gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, valamint biztosítja a közgyűlések közötti időszakban az egyesületi munka folyamatosságát.
 2. A vezetőségnek öt tagja van, melyek az elnök, a titkár, a gazdasági felelős, a versenyfelelős és a fegyelmi bizottság elnöke.

 

12.§.
A vezetőség:

 1. kitűzi a közgyűlés időpontját, összeállítja és előkészíti tárgysorozatát,
 2. gazdálkodik a közgyűlés által megállapított költségvetési keretben, a közgyűlés által  megállapított körben a költségvetés egyes rovatai között átcsoportosíthat,
 3. határoz a tagok törlése tárgyában,
 4. a költségvetés keretében határoz egyes tagok tagdíjának mérséklése, elengedése és más díjkedvezmények nyújtásáról,
 5. tagjai sorából megválasztja képviselőit a megyei küldöttközgyűlésbe,
 6. meghatározza, hogy vezetőség egyes tagjai milyen szakfeladatot látnak el,
 7. első fokon eljár a fegyelmi bizottság tagjai fegyelmi ügyében, másodfokon eljár a közgyűlés elé terjesztett fellebbezések lebonyolításában és a közgyűlés elé terjeszti döntésre,  a fellebbezési ügyekben végzett tényfeltáró vizsgálat eredményét, felvételt elutasító döntés elleni fellebbezés ügyében, valamint a tisztséget be nem töltő tagok fegyelmi ügyében
 8. a költségvetés keretén belül végzi a halgazdálkodást az egyesület kezelésébe átadott és saját vízterületén, gondoskodik a víz tervszerű halasításáról,
 9. meghatározza az egyesület horgászrendjét, és jóváhagyásra a közgyűlés elé terjeszti
 10. megállapítja a tagok évi tagdíját és a területi jegyek árait, és a közgyűlés elé terjeszti    elfogadásra
 11. meghatározza az egyesület érdekében évente végzendő közösségi munka módját, mértékét, illetőleg és rendjét,
 12. egyéni elbírálás alapján korra, egészségi állapotra és egyéb méltányossági okokra tekintettel dönt a közösségi munka alóli felmentés ügyében,
 13. meghatározza saját éves munkatervét,
 14. folyamatosan ellenőrzi a fegyelmi szabályzatot és a szükséges módosításokat elvégzi,
 15. Szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal rendes ülést tart. 
 16. Rendkívüli ülést kell tartani, ha:
  1. a vezetőség egyharmada az ülés céljának és okának megjelölésével kéri,
  2. az egyesület elnöke, vagy
  3. a felügyelő bizottság szükségesnek tartja.
 17. A vezetőségi ülést az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze és  vezeti.
 18. A vezetőségi ülésre a választott tagokon kívül a felügyelő bizottság is meg kell hívni tanácskozási joggal.
 19. A vezetőségi ülésről jegyzőkönyvet, vagy emlékeztetőt kell készíteni.

13.§. 
Az egyesület elnöke:

 1. képviseli az egyesületet, illetve írásban vezetőség egyes tagjait megbízza az egyesület esetenkénti képviseleteivel,
 2. összehívja a közgyűlést és a vezetőség üléseit
 3. ellenőrzi a testületi szervek határozatainak végrehajtását, őrködik az egyesület      szerveinek törvényes és alapszabályszerű tevékenysége felett,
 4. a költségvetés keretein belül utalványozási jogkört gyakorol,
 5. költségvetés keretein belül megállapítja a tisztségviselők és társadalmi aktívák jutalmát
 6. megbízza a társadalmi halőröket.  
 7. Méltányosság alapján dönthet 7.§ 6. pont b. bekezdés, halasztás iránti kérelem ügyében
 8. Az elnök akadályoztatása esetén az 1. pontban foglalt jogköröket a titkár gyakorolja.
 9. Gyakorolja munkáltatói jogokat, amennyiben az egyesület alkalmazotti jogviszonyt létesít

14.§.
Az egyesület titkára

 1. előkészíti a közgyűlést, és a vezetőség elé kerülő előterjesztéseket,
 2. gondoskodik a testületi ülések előkészítéséről, jegyzőkönyveinek vezetéséről és elkészítéséről,
 3. irányítja, illetve ellátja az egyesület és szervei írásbeli teendőit,
 4. szervezi az egyesület rendezvényeit,
 5. segíti az egyesület elnökét feladatainak ellátásában.
 6. felelős a leltározási szabályzatban leírtak szerint

15.§. 
Az egyesület gazdasági felelőse

 1. intézi az egyesület gazdasági ügyeit, rendszeresen beszámol az elnöknek és a   vezetőségnek az egyesület vagyoni helyzetéről és a költségvetés időarányos végrehajtásáról,
 2. okmányolt számadásokat vezet a pénz- és vagyonkezelésről,
 3. elkészíti az éves költségvetést, zárszámadást, vagyonmérleget, és azokat a vezetőség, majd a közgyűlés elé terjeszti.

 

16.§.
Az egyesület versenyfelelőse

 1. megállapítja a halfogó és az egyéb versenyeknek, valamint más rendezvényeknek az időpontját, a verseny feltételeit, díjait és kijelöli rendezőit, bíráit;
 2. kijelöli az egyesület versenycsapatát és vezetőjét a HOFESZ intéző bizottsága által rendezett halfogó versenyeire, illetőleg más rendezvényeire

17.§.
Felügyelő bizottság

 1. A felügyelő bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja.
 2. A bizottság tagjai az egyesületen belül más tisztséget nem viselhetnek.
 3. A felügyelő bizottságnak az elnökön kívül két tagja van.
 4. A bizottság köteles ellenőrizni az alapszabály megtartását, az egyesület költségvetésének, a közgyűlés határozatainak végrehajtását, továbbá a közgyűlés kivételével - az egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszerű működését, negyedévenként a pénz és anyagkezelést, a bizonylati fegyelmet és gazdálkodást. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet, vagy feljegyzést köteles készíteni.
 5. Ha a bizottság ellenőrzése során hiányosságot, jogszabályt, alapszabályt sértő magatartást észlel, arról az egyesület elnökét köteles írásban tájékoztatni. A tájékoztatás eredménytelensége esetén, 30 napon belül rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezheti.
 6. A bizottság elnöke a végzett munkáról köteles a közgyűlésnek beszámolni.
 7. A bizottság munkaterv alapján dolgozik.
 8. A bizottság elnöke tanácskozási joggal jogosult a vezetőség ülésein részt venni.

18.§.
Fegyelmi bizottság

 1. A fegyelmi bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja.
 2. A bizottság tagjai nem lehetnek a felügyelő bizottság tagjai.
 3. A fegyelmi bizottságnak az elnökön kívül két tagja van.
 4. A bizottság első fokon eljár az egyesület választott tisztségét be nem töltő tagjainak, a vezetőség és a felügyelő bizottság tagjainak fegyelmi ügyében.
 5. A bizottság eljárására az egyesület fegyelmi szabályzatban foglalt rendelkezések az irányadóak.
 6. A bizottság időszakonként tájékoztatja a vezetőséget az egyesület fegyelmi helyzetéről. A közgyűlésen pedig beszámol a munkájáról.
 7. A bizottság elnöke tagja az egyesület vezetőségének.

 

19.§.
Az egyesület jogi személyisége és vagyona

 1. Az egyesület önálló jogi személy.
 2. Az egyesület vagyonát ingatlanok, ingóságok, készpénz és egyéb követelések alkotják.
 3. Az egyesület bevételei: tagdíjak, belépési és egyéb díjak, az egyesület kezelésében lévő vízterületre kiadott területi és napi jegyek árai, az egyesület alapszabályszerű tevékenységéből származó bevételek, más szervek, valamint jogi személyek és magánemberek támogatása.
 4. Az egyesület tartozásaiért csak az egyesület vagyonával felel.
 5. Az egyesület vagyonának kezeléséért, valamint vagyoni eszközeinek a jóváhagyott költségvetésben meghatározott célokra való felhasználásáért a gazdasági felelős felel.
 6. Az egyesület megszűnése esetén az egyesület vagyonáról a vonatkozó jogszabályok betartásával a közgyűlés dönt.
 7. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
 8. Az egyesület vállalkozási tevékenységet nem folytat.
 9. A támogatásokból  befolyt összeget nem osztja fel, azt az egyesület működőképességének biztosítására,  az egyesületi élet jobbítására, és vagyoni helyzetének gyarapítására használja fel

20.§.
Az egyesület felügyelete

 1. Az egyesület felügyeletét az illetékes ügyészség látja el.
 2. Az egyesület jogszabályhoz kötött, vagy abban szabályozott tevékenysége felett a felügyeletet a tevékenységi körnek megfelelő állami szerv gyakorolja a hatósági ellenőrzés általános szabályai szerint.

21.§.
Záró rendelkezések

 1. Az alapszabály a bírósági nyilvántartásba vétellel lép hatályba
 2. Ezt az alapszabályt a közgyűlés 2007. november 16. napján tartott gyűlése elfogadta.

  
Székesfehérvár, 2007. november 16.

 

Az alapszabály teljes egészében letölthető PDF dokumentumként innen.
A dokumentum megnyitásához az ingyenes Adobe Reader program letölthető az Adobe oldaláról.